వచ్చే నెల నేహా కి నెక్లెస్ కొనిస్త అని సద్ది చెప్తలే..’ అని హేమంత్ సందీప్ ని బుజ్జగించాడూ.. కుమారి కూరకాయాలు తరుముతు వుంది ఇంటి మెట్ల మీద కుర్చోని..

వాడికి ఆ సైకిల్ అంటె ఇషటం కదా..’ అని నేహ సందీప్ వైపు చూసీ ఒక స్మయిల్ ఇచ్చి లోపలి కి వెళ్ళి పోయింది.. సందీప్ హాల్ లో కి రాగానే తన చేతి లొ రెమోట్ పక్కన పెట్టి వంటి గది లొ కి వెళ్ళి పొవటం..

నేహా వేలు తన పూకు మీద చేరినవెంటనే వంటి లొ తీయ్యని అనుభూతి.. కింద తన వేలు చేసె పనికి నేహా తన మొఖం తన ఇంకో చేతి జబ్బకి ఆనిచ్చి తన పళ్ళ తొ తన జబ్బని పట్టుకుంది.. నిన్న ఆటొ లొ కూడా ఇదే రకమైనా త్రుప్తి పొందినట్టు అనిపిచింది నేహా కి..

Your free adult bondage personals account includes several profile options.

You will have your own unlimited media library where you can upload personal pictures.

Welcome to Fetish Dating where you can search for BDSM contacts and browse thousands of Fetish personals all for free.

We are an Online BDSM contacts & Fetish dating service for sexy singles and Fetish couples.

Over the time it has been ranked as high as 446 in the world, while most of its traffic comes from India, where it reached as high as 307 position. We found that is heavily ‘socialized’ in respect to Facebook shares (179K).

sex has the lowest Google pagerank and bad results in terms of Yandex topical citation index.All over the UK there has been a surge of submissive women joining the site thanks to the 50 shades phenomenon looking for their own mister Grey to temp them into the world of BDSM, these women are seeking bondage, role play, anal play, orgasm denials and so much more if your looking for your own sub to train up then please don't hesitate to meet submissive women in your area.What ever your kinky or fetish your more than welcome to join E Fetish dating and explore your passion with like minded contacts all fetishes are catered for whether it be for pegging, bondage, humiliation, food play and so on you can guarantee that the perfect partner for your needs is right here and with a little bit of searching you will find them in no time. సందీప్ తన తరువాత స్నాననాని కి వస్తాడూ అని నేహా కి తెలుసు.. అని నేహా ప్యాంటిని తన ముక్కు దగ్గర పెట్టుకున్నాడు.. వాటి పై లేత గులాబి రంగు పూసుకున్న విచ్చి విచ్చుకోని మొగ్గలా చిన్న చిన్న నిపెల్స్.. సిగ్గు తో ముడుచుకోని తన రెండుకాళ్ళ మధ్య లో దాక్కున్న పూకు పై ఉండె వెంట్రుకల మీద గా కింద పడుతున్నై.. అక్కడ నుంచి మెల్లగా చేతి మధ్య వేలు తన పూకు మొదలు అయ్యే భాగం లొ చేరి మ్రుదువుగా ఎదో వెతకటం ప్రారంభించింది.. తమకం లొ కళ్ళు గట్టి గా మూసుకోని ఉన్న నేహా కి సిగ్గు తో తన మొహం దాచు కోవాలి అనిపిస్తుంది..