Thaum uas paim quav no ces muaj ib hnub nws tus niam hluas tsis tshua xis neej ces nws tseem nyob hauv tsev xwb, hos nws tus txiv mus ua teb lawm tseg 2 tug me nyuam nrog tus niam hluas nyob, ces tus txiv laus txawm tuaj mus deev, ces tus me nyuam hlob uas muaj 4 xyoos txawm los pom.

Txiv neej twb tham tau hluas nkauj ces pojniam los yeej tham tau hluas nraug tib yam nawb.

Koj muaj txiv kuv muaj pojniam yog sib nyiam los yeej sib yuav tau tib yam os.

yuav tsum muab 2 leeg nplua huv tib si los kho tus txiv mas thiaj li yog, nej yuav tsum xav kom zoo zoo thiab txhob muab peb cov txiv neej no rau txim nyhav nyhav thiab, kom nej xav hais tias peb cov txiv neej yog neeg muaj sia, nej saib tus txiv nees tawm tom nkuaj los zoo li cas ces peb cov txiv neej zoo li ntawv, thaum txiv nees pom maum nees lawm ces txawm maum nees yuav thauj nra thiab muaj ib plab me nyuam los txiv nees yeej yuam kiag xwb vim yeej haj tsis tswm qhov ntawv li lawm, peb cov txiv neej los kuj ib yam nkaus yog thaum pom ib tug poj niam zoo nkauj tsawv, ncej qab los kuj loj, duav los kuj nqia, pawj los kuj chom thiab su, thaum pom li no ces txiv neej lub siab twb xav txawv lawm, yog haj tseem thab thiab hle hlo rau txiv neej pom thiab puas yuav muaj leej twg haj tau yam uas yus xav ntawv, yog thaum zoo li no lawm tsis hais koj tsis hais kuv yeej ib yam nkaus xwb. Yog yug yog Tsoom phooj ywg hais txog poj niam deev hluas mas kuv tsis paub txoj cai ntawm tej lub teb chaws vaj meej xws li USA, France, Canada,...

hais txog tus poj niam zoo nkauj thiab duav nqia, pawj chom thiab su, ncej qab loj es yuav ua li cas, vim tus txiv neej yog ib yam khoom muaj sia, yog thaum muaj sia lawm ces twb yog nyiam tus poj niam ntawv heev lawm ntag, yog tus poj niam ntawv tseem luag ntxhi thiab ces kawg nce xwb nej sim xav seb puas yog li kuv hais, txiv neej mas thaum muaj sia lawm yeej tsis muaj ib yam dab tsi yuav los cawm tau kiag li, yuav tsum yog yam ntawv nkaus nkaus xwb thiaj li zoo txiv neej siab yog li ntawv nej tsis txhob muab txiv neej nplua nyhav nyhav, nplua ces nplua 2 leeg xwb, nej sim xav seb puas yog li yawg npliaj khaus hais thiab? Yog kuv tus poj niam mus dleev hluas lawm, kuv yuav tsis muaj siab hlub nws, thiab yuav ntxhiav dlua tus tshiab. hos nyob rau ntuj qub qab no mas peb soj thiab nug raws qhov tseeb yog tias maum dev yeej co co tw thiab es txiv dev thiaj nce no mas yuav tau nplua 2 leeg sib npaug los kho tus txiv, hos yog tus poj niam raug quab yuam xwb no mas tsuas nplua tus hluas nraug los sis tus txiv neej ntawv 1 leeg xwb.

Hluas nkauj muaj ntau yus ho tsis tham es mus tham luag pojniam ces yeej yuav tau kho mentsi los tsuas kho kom yog kev yog cai xwb tau lawm.

Nyob Mekas teb ces deev tus Hmoob thiajli hais thiab plua tau nyiaj mentsi xwb, tabsi yog pojniam mus deev Mekas dub, mev thiab lwm haiv neeg lawm ces tag plaub xwb yeej hais tsis tau dabtsi.

xyov yog nyob meskas los nyob nplog li, piav mas yuav tsum piav kom meej meej es luag thiaj li yuav paub nrog koj tawm tswv 8 poj.

Hais txog poj niam deev hluas mas kuv tus npliaj khaus no hais li no.

Tus hluas cov kwv tij tawg ua ob pab,ib pab hais tias yuav tsum nplua ob leeg vim tus hluas los muaj poj niam ,tu poj niam tham tus hluas los muaj txiv .